วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบปะผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา แนวทางการดำเนินงานด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาของกองทุนฯ เเละสามารถปฏิบัติงานกองทุนฯ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด / พนักงานกองทุนฯ จังหวัด จำนวน 152 คน จนท.สนง.กองทุนฯ ส่วนกลาง จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)