วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม BM 301 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามแผนการปฏิบัติงาน เเผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เเละเพื่อกำหนดเป้าหมาย/เเนวทางการปฏิบัติงาน เเก่เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ในเดือนถัดไป พร้อมทั้งเป็นเวทีระดมเเละแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนฯ มีการนำเสนอปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันหาเเนวทางแก้ไข รวมทั้งการนำเสนอผลงานเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานกองทุนฯ ซึ่งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผล เเละทบทวนเเนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

(Visited 1 times, 1 visits today)