พช.ร่วมติดตามผลการดำเนินเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจในศรีลังกา


@ศรีลังกา  : ไข่มุกแห่งเอเซีย

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ และนายสงัด พืชพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการตลาด ร่วมคณะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 📅 ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศศรีลังกา

โดยมี นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ เป็นหัวหน้าคณะ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

📣 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาสำคัญ ประกอบด้วย การทบทวนผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ การจัดทำแผนชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง.

(Visited 1 times, 1 visits today)