พช. สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอราชสาส์น จัวหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝

📅 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และนางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว หน.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดชลบุรี, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราชสาส์น, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอราชสาส์น จัวหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

✍🏻 ทีม สตง. ชุดนี้ ได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ของการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสารประกอบ ดังนี้

  • แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
  • รายละเอียดเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา 
  • แผนบริหารจัดการและบำรุงรักษา 
  • แผนประชาสัมพันธ์

      สตง. ได้สุ่มเลือกพื้นที่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเตาอิฐ, เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาดอนทอง ตำบลบางคา เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบางพุทธา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาสวนมะม่วง, เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาปึกใหญ่สามัคคี ตำบลเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาปึก เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาสวนมะพร้าว ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อทดสอบเครื่องมือในการตรวจสอบ

     โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศกร นายอำเภอราชสาส์น นายสุรเดช วรรณสิริ พัฒนาการอำเภอราชสาส์น นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าหน้าที่ สพจ./ สพอ. ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริการจัดการโครงการฯ ในพื้นที่รับตรวจร่วมให้เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป คือ การพัฒนาเครื่องมือนำไปตรวจสอบทั่วประเทศ โดยสุ่มภาคละ 3-4 จังหวัดๆ ละ 2-3 อำเภอๆ ละ 2-3 หมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)