วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 – 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 – 2564 มาจัดทำทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และสมาชิกประเภทองค์กรสตรี (กพส.จ)

มีนายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ดำเนินการ ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)