วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562  มีคณะกรรมการจากกรมบัญชีกลาง เเละ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะเลขาคณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดำเนินการ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)