วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 73 คน ประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ๆ ละ 3 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ๆ ละ 1 คน จาก 17 จังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการจากส่วนกลาง จำนวน 5 คน

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นางอัจฉรา มณีขัตต์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางศลิษา ม่วงใหม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ในครั้งนี้

ดำเนินการ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)