วันที่ 1 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น.
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ Video conference ไปยังสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทุกจังหวัด เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)