วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผุ้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ พบปะ ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร  เพื่อติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้

1.การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

  • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
  • การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. การตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการของอธิบดี ได้แก่

  • การดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเศรษฐกิจพอเพียง
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
  • การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  • การบริหารคน/บริหารงานของสำนักงาน

3. การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562  ได้แก่

  •   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทะศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562

โดยได้ให้คำแนะนำตลอดจนข้อเสนอแนะ และมีการแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สามารถขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)