วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผุ้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ พบปะ ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้
1.การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
-โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. การตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการของอธิบดี ได้แก่
-การดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
-การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-การบริหารคน/บริหารงานของสำนักงาน
3. การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ได้แก่
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทะศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
โดยได้ให้คำแนะนำตลอดจนข้อเสนอแนะ และมีการแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สามารถขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)