วันที 13 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมการตรวจราชการ ในคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ณ ห้องประชุมซุ้มกอ   ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดกำแพงเพชร ตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
🌼🌼โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
🌸การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
🌸การดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การบูรณาการการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว หมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา OTOP นวัตวิถี
🌸การดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาอย่างต่อเนื่อง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)