วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร  อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์) ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาลานไผ่  ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายอำเภอพรานกระต่าย และกพี่น้องประชาชน ชาวเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาลานไผ่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้คำแนะแก่หมู่เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา/ชุมชน ในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง ได้อย่างมั่นคง มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)